Stagii profesionale

De iniţiere, de producere şi de licenţă.

Pentru a repartiza studenţii la stagiile practice au fost întocmite dispoziţii la nivelul decanatului, care au fost prezentatela Departamentul Evidenţăşi Monitorizare Proces Educaţional, unde sunt indicaţi  studenţii admişi la practică, locul petrecerii practicii şi conducătorii practicii.

Studenţii anului I, specialităţile „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”, „Tehnologie farmaceutică”  şi  „Ecologie”  efectuează  stagiul practic de iniţiere de 3 săptămâni în perioada lunii iunie conducător al practicii este dna prof.dr.hab. Eudochia Zagorneanu,  locurile de desfăşurare a practicii este: parcul şi lacul Valea Morilor; parcul şi iazul sectorului Rîşcani (Chişinău), sectorul Biotron a AŞM, colinele şi pădurea satului Hulboaca (mun. Chişinău), Grădina Botanică.

Studenţii anului I, specialitatea „Servicii – Estetologie” efectuează stagiul practic de iniţiere de 3 săptămâni în perioada lunii  iunie, conducător al practicii este dna lector superior – magistru Liudmila Socolova, locurile de desfăşurare a practicii:  Dispensarul Dermatovenerologic Municipal;  Dispensarul Dermatovenerologic Republican;   Spitalele Clinice raionale ale RM; Policlinicele raionale.

Studenţii anului II, specialitatea „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale” şi specialitatea „Tehnologie farmaceutică” efectuează  stagiul practic tehnologic de 3 săptămâni în perioada lunei mai-iunie,  conducător al practicii dr.hab.conf. Vladimir Remiş, locurile de desfăşurare a practicii sunt în farmaciile RM conform locului de trai a studenţilor practicanţi.

Practica tehnologică la farmacognozie.

Scopul şi obiectivele practicii este studiul fiecărui grup de produse vegetale, generalizarea cunoştinţelor privitor la principiiile active, care cuprind: definiţie, clasificare, răspîndire, biosinteza întrebuinţări.  Se studiază plantele medicinale în condiţii naturale: identificarea locului de creştere în masă, stabilirea gradului de răspîndire şi rezervele de exploatare a lor. De cunoscut dinamica acumulării principiilor active în organele vegetale ale plantei şi reglementarea metodelor de colectare, uscare şi păstrare a produselor vegetale.

Studenţii an.II  pe parcursul practicii tehnologice la farmacognozie efectuaiază ieşiri în teren pe teritoriul Grădinii Botanice, la colecţia de plante medicinale, Lacul Valea Morilor, Pădurea din regiunea sectorului Rîşcani. Pe parcursul practicii studenţii care au susţinut colocviu au frecventat regulat ieşirile în teren, au colectat plante medicinale şi respectiv produse vegetale, au ierbarizat plantele medicinale, au determinat plantele medicinale necunoscute.

Studenţii anului II, specialitatea „Servcii – Estetologie”  efectuează  stagiul practic tehnologic de 3 săptămâni în perioada lunii iunie,  conducător al practicii este dna lector superior – magistru Liudmila Socolova,  locurile de desfăşurare a stagiilor practicii în laboratoarele catedrei şi cabinetele cosmetologice.

Studenţii anului III-IV, specialitatea „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”  efectuează stagiul practic de licenţă în perioada februarie, martie,  conducător al practicii dr.hab.conf. V.Remiş, locurile de desfăşurare a practicii sunt: Întreprinderile  Farmaceutice “FarmacoS.A.”, “Flumed – Farm”, “ Medeferent Group” SRL, “ Medpreparate” SRL, or. Chişinău, Farmaciile RepubliciiMoldova,  întreprinderea cosmetică “Viorica-Cosmetic” SA.

Studenţii anului II, specialitatea „Silvicultură şi grădini publice”  efectuează stagiul practic tehnologic de 3 săptămâni în perioada lunii mai-iunie, conducător al practicii dr. lector superior Alexei Palancean, locul de desfăşurare practicii este Grădina Botanică a RM.

Studenţii anului III secţia zi  şi  f/r, specialitatea „Silvicultură şi grădini publice” efectuează stagiul practic de producţie,  conducător al practicii dr. Lector superior Covali Victoria, locurile de desfăşurare a practicii conform locului de trai a studenţilor practicanţi.

La finele stagiului practic studenţii  susţin examene, prezinta  agende, ierbare, caracteristicile şi dările de seamă. Conform materialelor prezentate, conducătorii practicii  întocmesc  rapoarte corespunzătoare, care sunt verificate de către colaboratorii Departamentului Evidenţă şi Monitorizare Proces Educaţional. Rezultatele practicii sunt discutate la şedinţele catedrelor în luna septembrie 2012.

 

BAZELE DE PRACTICA

Studenţii din cadrul Facultăţii  pe parcursul ciclului I Licenţă efectuează conform planurilor de studii mai multe stagii de practică: practica de iniţiere, practica de producţie, practica de licenţă. Practica este planificată pentru fiecare an de studii. Bazele practicii sunt stabilite în conformitate cu contractele încheiate dintre ULIM şi diferite ministere şi întreprinderi:

 1. S.A. „VIORICA COSMETIC”.
 2. Grădina Botanică ( Institut AŞM)
 3. Laboratorul “Floricultura” a Grădinii Botanice a Republicii Moldova.
  1. Laboratorul “Plante tropicale şi subrtropicale” a  Grădinii Botanice a RepubliciiMoldova.
 4. Clinica SANCOS
 5. Dispensarul Dermatovenerologic Republican.
 6. Centrul de instruire  a tehnologiilor de masaj “SkinCosmeticCenter”
 7. IM “RNP FARMACEUTICALS”  SRL
 8. “VIRCOSTIL LUX”  SRL
 9. “Carbolimed”  SRL