Catedre

Procesul didactic este realizat de 3 catedre: Medicină Fundamentală şi Ecologie, Tehnologia şi analiza preparatelor medicamentoase şi cosmetice şi Silvicultură şi grădini publice.

La facultate activează un corp profesoral-didactic competent în domeniile respective, academicieni, doctori habilitaţi – profesori universitari, doctori în ştiinţe – conferenţiari universitari, lectori superiori şi asistenţi universitari. Facultatea dispune de bază materială-tehnică adecvată, care include aule moderne, laboratoare specializate (de electrofiziologie, biofizică, fiziologie experimentală, toxicologie, analitic, chimie sanitară, histologie, anatomie, bacteriologie, parazitologie şi micrologie, imunologie, biologie moleculară, investigaţii biochimice, farmacoterapie şi fitoterapie, farmacologie, metode fizico-chimice de analiză, farmacognozie, de analiză chimică a produselor cosmetice şi medicinale ş. a.), săli computerizate,  muzeu anatomic ş. a. Studenţii au acces liber la noile tehnologii informaţionale, Internet, mediatecă, biblioteci, săli de lectură etc.

Catedra Medicină Fundamentala şi Ecologie a fost fondată în anul 1994.  Catedra este amplasată la etajul 5, a blocului central ULIM (sediul profesorilor) şi laboratoarele, la etajul 3 şi 9 (auditoriile şi laboratoarele) ocupă o suprafaţă de peste 500 m2. Catedra dispune de 1-laborator  ştiinţific şi alte încăperi auxiliare necesare pentru desfăşurarea procesului de studii la un nivel cuvenit. La catedră funcţionează cenaclul ştiinţific studenţesc unde sunt petrecute şedintele a două cercuri ştiinţifice studenţeşti: “Bioecologic” (conducător Eudochia Zagorneanu),  ”Zoonoze” (conducător Nina Tălămbuţă).

Caracteristica specialităţilor catedrei:

Specialitatea “Biologia moleculară” reprezintă două branse ale biologiei care s-au integrat la un nivel molecular cu implicaţii profunde în biologie, biotehnologie, bioinginerie, valorificarea resurselor naturale şi umane. Scopul specialităţii este pregătirea specialiştilor cu profunde cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în domeniu. Absolvenţii vor activa în centre şi uzine biotehnologice, centre de ameliorare (selecţie) a animalelor, plantelor şi microorganismelor, laboratoare specializate şi instituţii de cercetări ştiinţifice.


Specialitatea „Ecologia” 
reprezintă o ramură îmbinată a biologiei şi medicinii, care studiază factorii mediului ambiant şi acţiunea lor pozitivă sau negativă asupra organismelor vii, îndeosebi asupra organismului uman. Apreciază şi valorifică starea factorilor ambientali şi include măsurile de protecţie cît a mediului ambiant, atât şi a sănătăţii omului. Efectuează biomonitoringul şi expertiza ecologică a bioecosistemelor. Scopul disciplinei este de a pregăti specialişti în domeniul ocrotirii sănătăţii omului şi mediului ambiant. Absolvenţii în Ecologie sunt pregătiţi pentru activitatea în instituţiile de cercetări ştiinţifice de profil, în laboratoare ecologice, în centrele de biomonitoring şi control al stării mediului ambiant, în instituţiile de protecţie a aerului, apei, solului şi culturii silvice, ministere şi alte unităţi administrative de profil, în instituţii de învăţământ superior.


Specialitatea “Securitatea Ecologica”
specialistul îşi va desfăşura activitatea dată în întreprinderi naţionale şi transnaţionale, departamente, ministere de stat, organisme internaţionale,  instituţii universitare  reprezentante ale acestora înţară şi peste hotare. Specialistul cunoscător de starea mediului ambiant şi de problemele securităţii ecologice se plasează armonios în sistemul ştiinţelor societăţii contemporane. Deoarece este greu de imaginat astăzi procesul de informatizare fără folosirea noilor tehnologii în securitatea ecologică, activitatea specialistului în domeniul securităţii ecologice implică pe larg informatica şi metodele matematice în ecologie. Referentul specialist în securitatea ecologică poate să-şi desfăşoare activitatea profesională în toate sferele vieţii socio-economico-culturale, ca de exemplu: 1. Unităţi economice; 2. Unităţi juridice; 3. Întreprinderi transnaţionale; 4. Reprezentante ale organismelor internaţionale;  5. Centrele de medicină preventivă;  6. Redactii de reviste şi ziare; 7. Birouri ecoturistice;  8. Radioteleviziune; 9. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al RM; 10. Inspectoratul ecologic de Stat; 11. Agenţiile ecologice zonale şi rationale; 12. Inspectoratul vamal de Stat; 13. Procuratura ecologica  RM.


Specialitatea “Servicii publice (Estetologie)”
, oferă dreptul de a desfăşura activitatea profesională în sfera serviciilor de masor – cosmetolog a cabinetelor cosmetologice, cabinetelor de masaj; realizării lucrului consultativ-informativ despre preparate cosmetice, preparării produselor cosmetice, efectuării cercetărilor în domeniul cosmetologiei, manager a clinicilor cosmetologice şi de masaj, producerea produselor cosmetice, controlul calităţii produselor cosmetice,  cercetări chimice,  analiza merceologică a produselor cosmetice, utilizarea raţională a cosmeticelor.

Catedra Tehnologia si analiza  produselor cosmetice si medicamentoase ce a fost fondata in anul 2005 avind la baza 3 catedre, care activau la Facultatea Farmaceutica din anul 1996: “Catedra chimie generala” , “Catedra chimie farmaceutica si farmacognozie “ si “Catedra tehnologia si organizarea farmaciei”. In tot acest timp la catedra au lucrat multi specialisti calificati, profesori, conferentiari, doctori in stiinta, printer care:   conf. Calalb T., prof. Junghietu G., dr. in farmacie Golub C., conf, Aricu A., dr.  in chimie Cocu M. s.a. In prezent la catedra in state sunt angajati urmatorii: Ozol L., conf, sef catedra; Remis V., doctor habilitat in  farmacie; Ocopnaia N., conf.; Bodiu V. conf., ; Purice N., lector- asistent; Magari M., laborant superior. Deasemena la catedra lucreaza 10 preofesori pe ore, care sunt specialisti  ce activeaza la Academia deStiinte a RM , de la intreprinderi cu renume din Moldova. La catedra se pregatesc specialisti (licentiat)  la doua specialitati: Tehnologia farmaceutica (4 ani de studii ) si Tehnologia produselor cosmetice si medicinale (3 ani de studii). Studiile de masterat au loc la specialitatea “Tehnologia industriala a medicamentului” pe parcursul a 2 ani. Orele la disciplinele studiate sunt petrecute in auditorii si laboratoare special amenajate: 801, 801a – laborator de chimie farmaceutica si de metode fizico-chimice de analiza, 805- laborator de chimie anorganica si chimie fizica si coloidala, 806- laborator de tehnologie farmaceutica, 821- cabinet de tehnologie industriala, 823- laborator de chimie analitica, 828- laborator de chimie generala si chimie organica. La catedra functioneaza cenaclul stiintific studentesc unde sunt petrecute sedintele a doua cercuri stiintifice studentesti: “Farmacon” (conducator Remis V.),  ”Problemele si metodele chimiei contemporane” (conducatori Ocopnaia N., Ozol L.). Profesorii catedrei indeplinesc lucru stiintific si metodic, sunt autori de monografii, articole stiintifice si publicatii, sunt conducatori a lucrarilor de licenta si de master.

Catedra Tehnologia şi analiza preparatelor medicamentoase şi cosmetice ce a fost fondată în anul 2005 avînd la baza 3 catedre, care activaula Facultatea Farmaceuticădin anul 1996: “Catedra chimie generală”, “Catedra chimie farmaceutică şi farmacognozie“ şi “Catedra tehnologia şi organizarea farmaciei”. În tot acest timp la catedră au lucrat mulţi specialişti calificati, profesori, conferenţiari, doctori în ştiinţă, printre care:   conf. Calalb T., prof. Junghietu G., dr. în farmacie Golub C., conf. Aricu A., dr. în chimie Cocu M. ş.a. În prezent la catedră sunt angajaţi în state următorii profesori: Ozol L., conf.univ., şef catedră; Remiş V., doctor habilitat în farmacie;  Ocopnaia N., conf.univ.; Bodiu V. conf.univ.; Purice N., lector-asistent; Magari M., laborant superior.

La catedră funcţionează cenaclul ştiinţific studentesc unde sunt petrecute şedinţele a două cercuri ştiinţifice studenţeşti: “Farmacon” (conducător Remis V.),  ”Problemele şi metodele chimiei contemporane” (conducători Ocopnaia N., Ozol L.).

Caracteristica specialităţilor:

Specialitatea „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale” oferă dreptul de a activa profesional în conformitate cu nivelul de instruire şi titlul obţinut în calitate de tehnolog la uzinele de producere a medicamentelor şi produselor cosmetice; manager în instituţiile serviciului industrial cosmetic; consultant în utilizarea raţională a medicamentelor şi produselor cosmetice; specialist în controlul fizico-chimic al calităţii cosmeticelor; expert în cercetări chimico-judiciare;  specialist în analiza merceologică a produselor medicamentoase şi cosmetice.


Specialitatea „Tehnologia farmaceutică”
 oferă dreptul de a activa în calitate de tehnolog – farmacist în domeniul preparării produselor farmaceutice; controlul procesului tehnologic de producere farmaceutică a preparatelor medicamentoase; activitatea în farmacii; activitatea în domeniul standardizării şi controlul calităţii medicamentelor, organizarea colectării plantelor medicinale şi standardizarea produsului vegetal; efectuarea analizei chimico-toxicologice; lucrul consultativ-informativ despre medicamentele noi şi folosirea lor raţională; efectuarea cercetărilor în domeniul tehnologiilor medicinale, activitatea managerială în domeniul farmaciei.

Catedra Silvicultură şi grădini publice din cadrul ULIM-lui este prima catedră de profil din RepublicaMoldova fondată în anul 1994. Sarcina primordială a Catedrei Silvicultură şi grădini publice constă în formarea unor  specialişti calificaţi în domeniu, bazându-se pe tradiţia europeană a învătământului silvic superior, luînd în considerare necesităţile actuale şi perspectivele de gospodărire a fondului forestier, necesităţile pieţii de muncă în Republica Moldova şi peste hotarele ţării. Activitatea catedrei se axează pe următoarele domenii de activitate: gospodăriei silvice şi a spaţiilor verzi, cultivării şi ameliorării pădurilor; reconstrucţiei ecologice a arboretelor; gestionării  resurselor cinegetice; creării  şi amenajării spaţiilor verzi; realizării lucrului educativ-informativ despre importanţa şi beneficiile pădurii. Chiar de la bun început s-a conştientizat că pregatirea specialiştilor de acest profil  necesită o bază didactică adecvată cu participarea celor mai buni specialişti din domeniu. În acest scop au fost semnate contracte de colaborare cu Grădina Botanică (Institut) a AŞM, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”, Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale.

Caracteristica Specialităţii „Silvicultură si grădini publice” oferă dreptul de a desfăsura activitatea profesională în sfera de producţie, managerială şi de cercetare în domeniul silviculturii, amenajării şi gestionării silvice, proiectării, amenajării şi gestionării spaţiilor verzi.

Specialistul este destinat pentru activitatea în structurile organelor silvice şi ecologice republicane şi locale, alte structuri şi organizaţii statale şi nestatale, activitatea cărora este direct sau indirect legată şi de soluţionarea problemelor silvice şi arhitecturii peisagere.