Studii

LICENȚA Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului să părăsească oricare din cele trei cicluri pentru a se încădra pe piaţa muncii, dar şi să revină în cadrul universitar pentru a-şi continua studiile. Licenţa este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolvenţii liceelor, adică posesorii diplomelor de bacalaureat. În conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, învăţământul superior urmează să se axeze pe finalităţile de studii, care reprezintă o schimbare şi reorientare a gândirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la întrări (input) pe un sistem centrat pe student şi orientat spre produs (output). Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenţilor care:

 • demonstrează cunoştinţe şi competenţe avansate într-un domeniu de studii;
 • pot aplica cunoştinţele obţinute într-un domeniu de studii în mod profesionist;
 • demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul lor de studii;
  • au abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante (de regulă, din domeniul de studii   propriu), precum şi de a şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic;
  • pot comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de specialişti, cât şi de non-specialişti;
  • şi-au dezvoltat acele competenţe care le sunt necesare pentru a-şi continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în ani şi credite:

 • învăţământ cu frecvenţă la zi – 3-4 (în dependenţă de specialitatea aleasă) ani şi, respectiv, 180-240 de credite de studiu;
 • învăţământul cu frecvenţă redusă – cu un an mai mare decât la învăţământul de zi – 180-240 de credite de studiu;
 • învăţământul la distanţă – cu un an mai mare decât la învăţământul de zi – 180-240 de credite de studiu.

Note:

 1. Pentru fiecare domeniu de formare profesională numărul de credite de studiu este acelaşi pentru toate formele de învăţământ: de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
 2. Pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală, în perioada de tranziţie, se organizează un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru această categorie de studenţi se planifică discipline din programă liceală, pentru a le crea condiţii de susţinere a bacalaureatului.
 3. Pentru absolvenţii colegiilor care îşi continuă studiile în învăţământul superior la ciclul I în cadrul domeniului studiat iniţial, reducerea duratei studiilor va fi condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate în colegiu.
 4. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care solicită un alt domeniu de formare profesională reducerea duratei studiilor este condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate la prima facultate.
 5. Anul universitarla ULIMîncepe la 1 septembrie şi finalizează până la 1 iulie.
 6. Anul universitar este format din două semestre egale, durata unui semestru este de 15 săptămâni.
 7. Durata sesiunilor de examene este de 7-8 săptămâni pe an.

La ULIMsunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restanţelor: prima decadă a lunii septembrie, prima decadă a lunii decembrie, prima decadă a lunii aprilie. Cuantificarea anului universitar 1 an de studii – 60 de credite. 1 semestru – 30 de credite. La învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă numărul total de credite (180, 240 etc.) se repartizează proporţional la numărul anilor de studiu. MASTERAT  La ciclul masterat sunt admişi absolvenţii ciclului licenţă. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibilă dacă solicitantul a acumulat minimum 30 credite (incluse în 180 sau 240 necesare) la ciclul licenţă la disciplinele în domeniul solicitat. De exemplu, pentru a urma un program de master în economie după studii în domeniul informaticii, în cele 180 credite acumulate trebuie să figureze minimum 20 la disciplinele din domeniul informaticii. Masteratul prevede o specializare aprofundată într-un anumit domeniu profesional. Durata studiilor este de 2 ani pe parcursul cărora studentul trebuie să acumuleze 120 credite. Anul I la ciclul masterat poate fi definit drept an de profesionalizare, iar cel de-al doilea an de studii la masterat este un an de cercetare, de pregătire teoretică profundă, care îi va permite absolventului să acceadă la ciclul doctorat. Studenţii îşi desfăşoară activitatea didactică în baza planurilor de studii aprobate regulamentar, susţin, ca şi la ciclul licenţă, examene de sesiune, iar la fnele celor doi ani de studii susţin o teză de master, care înglobează rezultatul cercetărilor efectuate pe parcursul a doi ani. Programele de masterat propuse de ULIM sunt originale atît prin formularea domeniului de specializare, cît şi prin conţinuturile curriculei. Calificările ce denotă completarea ciclului II sunt acordate studenţilor care: –                     au dat dovadă de cunoştinţe şi competenţe acumulate şi extinse în cadrul ciclului I, cunoştinţe ce prezintă baza sau posibilitatea dezvoltării originalităţii ideilor aplicate de obicei în cadrul domeniului de cercetare; –                     pot să aplice cunoştinţele şi competenţele achiziţionate, abilităţile de soluţionare a problemelor în circumstanţe noi sau necunoscute în cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare caracteristice domeniului lor de studiu; –                     pot să aplice cunoştinţele în soluţionarea problemelor complexe, să formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilităţilor de ordin social şi etic; –                     pot formula concluzii în baza cunoştinţelor în mod raţional, clar şi fără ambiguităţi auditoriului de specialişti versaţi şi celui obişnuit; –                     posedă capacităţi ce le permit continuarea studiilor în mod independent. DOCTORAT Accesul la ciclul doctorat este posibil în baza diplomei de master. Doctoratul este ciclul unversitar de cercetare prin excelenţă. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la secţia zi şi 4ani la secţia frecvenţă redusă. Studiile la doctorat nu se creditează. Doctorandul este admis la studii în baza unui dosar. Calificările ce denotă completarea ciclului III sunt acordate studenţilor care: –                     au dat dovadă de o înţelegere sistematică a domeniului de studiu, a aptitudinilor şi metodelor de cercetare caracteristic domeniului respectiv; –                     au dat dovadă de abilităţi de concepere, proiectare, implementare şi modificare a procesului de cercetare; –                     au adus contribuţii prin cercetarea originală ce extinde frontiera de cunoştinţe prin dezvoltarea unui compartiment substanţial al activităţii, rezultatele cărora merită a fi publicate la nivel naţional şi internaţional; –                     sunt capabili de a efectua o analiză critică, o evaluare şi o sinteză a ideilor noi; –                     sunt capabili să facă schimb de cunoştinţe de specialitate cu colegii lor, cu un public vast de savanţi, cât şi cu societatea în întregime;

Bachelor’s Degree

Plan Licență Biologie moleculară
Plan Licență Ecologie
Plan Licență Ecologie Frecventa redusa
Plan Licență Securitatea Ecologica frecventa redusa
Plan Licență Securitatea Ecologica
Plan Licenta servicii publice estetologice 2018

Plan Licentă SERVICII

Plan Licență Tehnologie farmaceutică
Plan Licență TF Frecventa redusa
Plan Licență TPCM 
Plan Licență Silvicultură şi grădini publice

  Master’s Degree

Plan Masterat Ecologia industrială
Plan Masterat Ecologia şi protecţia mediului
Plan Masterat Managem si politici de mediu
Plan Masterat Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi
Plan Masterat Managementul resurselor naturale
Plan Masterat Managementul serviciilor de frumuseţe şi recuperare
Plan Masterat Tehnologia medicamentelor
PlanI Masterat Design de landşaft
Plan Masterat Tehnologia industriala a medicamentelor